X
تبلیغات
رایتل

معرفی و دانلود فایل کامل نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران - سنت و علم

چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 08:36
دوران نوجوانی ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران - سنت و علم

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

چکیده مطالب:

دوران نوجوانی ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .

یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.

دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربیت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .

دوران نوجوانی وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .

خانواده ووالدین وروابط والدین با نوجوان اهمیّت ویژه ای دارد ووالدین خصوصاً مادرباید ازاین فنّ دقیق وحسّاس برخوردارباشد وشیوه های مناسبی را برای تربیت نوجوان بکارگیردتا نتیجه ی زحمات خود را درآینده ای نه چندان دوردریابد.

امید است پسران امروز که پدران فردا هستند ، با مطالعه ی این تحقیق به خودآ ینده وارزش واهمیّت خودرا دریابند وبه عنوان انسانی که باید درآینده پدرشودونسلی سالم وپاک به جامعه تحویل دهند . این تحقیق شامل سه بخش می باشد :

بخش اوّل : تربیت ونقش مادردرتربیت نوجوان

بخش دوّم : بلوغ ونوجوانی ، برخی ازمشکلات این دوران ودرمان آن

بخش سوّم : تأثیرخانواده برنوجوان

1- تعریف وتبیین موضوع :

واژه ی تربیت ازریشه ی (رَبَوَ ) به معنای افزا یش ونمواست وبطورکلّی باید بررسی شود که مادرچگونه رفتاری را داشته باشد تا فرزندان موفّقی تربیت کند ونقش مادردرتربیت فرزندش به چه اندازه است ؟ واینکه مادرباید بداند اگردراین امرخطیرسستی کند ونوجوان را به حال خود رها کند نوجوان دچارچه مشکلاتی درهمان زمان حسّاس زندگی وهم دوره های بعدی زندگی خواهد شد واگراین نوجوان به ابتذال کشیده شود مادرباید بداند که این یک نفرمی تواند جمع زیادی را گمراه کند ، چرا که انسان موجودی اجتماعی است ، هم براجتماع اثرمی گذارد، هم ازاجتماع تأثیرمی پذیرد . بنابراین وظیفه ی مادراست که باید ها ونباید ها را به فرزندش بیاموزد تا بهشت زیرپای آن مادرشود .

2- ضرورت واهداف تحقیق :

ضرورت انتخاب این موضوع اهمیّت نقش مادر درتربیت نوجوان ا ست چرا که بیشترین ارتباط با خانواده مخصوصاً مادربه عنوان مدیرخانه می باشد .

مادرباید همّت کافی درامرتربیت داشته باشد چرا که پیروزی ها وموفقیّت ها وعدم آنها درفرزندان به مادربستگی دارد ومادروقتی جایگاه ونقش خود را شناخت با کمک ویاری گرفتن ازخدا می تواند فردی موفّق را به جامعه عرضه کند ومانع ازاثرتهاجم فرهنگی درروحیّه ی حسّاس نوجوان خود شود.

اهداف تحقیق :

1- دردوران نوجوانی به دلیل دوره ی حسّاس بلوغ درآن ، اهمیّت بسزایی درتربیت فرد دارد واهمال وسهل انگاری دراین مقطع حسّاس زندگی ، اثرات سوئی برفرد وجامعه دارد .

2- مادر نقش مهمّی درتربیت فرزند دارد ، چه دردوران بارداری وچه بعد ازآن . مادرباید وظایف خود را درتمام جنبه های تربیتی ، دینی، اجتماعی، عاطفی و... بشناسد وعملاً آنها را را

درتربیت فرزند بکاربرد.

3- هدف من آشنا کردن مادران با وظایفشان است وهم اینکه خودم با وظایفم درآ ینده آشنا شوم.

3- پیشینه ی موضوع : درمورد موضوع تربیت کتاب هایی نوشته شده که به چند دسته تقسیم می شود :

1- کتاب های تفسیری : ازجمله تفسیرمجمع البیان ( طبرسی)، تفسیرالمیزان(علاّمه طباطبایی) تفسیرنمونه ( مکارم شیرازی)

2- کتاب های روایی : مانند الکافی ( شیخ کلینی) ، غررالحکم ودررالکلم، مستدرک الوسائل، بحارالانوار، وسائل الشّیعه

3- کتاب های تربیتی : برخی ازکتاب های تربیتی که دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته به شرح ذیل می باشد :

یک – نقش مادردرتربیت ( دکترعلی قائمی)

این کتاب شامل 15 بخش می باشد که بخشهای اهمیّت مادر، خصایص یک مادرخوب، درطریق مادرشدن، نقش فرهنگی مادر ، نقش معنوی مادر، دراین تحقیق مورد استفاده قرار گرفت . این کتاب به زبانی ساده وروان به تحلیل مطالب پرداخته ا ست .

دو- بلوغ (اکرم حیدری)

این کتاب ازسه فصل تشکیل شده ومن ازفصل دوّم «بلوغ» وازبحثهای رشدجسمانی وروانی، بلوغ وخانواده ، ( انواع خانواده و...) ، خواسته ها وتوقّعات نوجوان ازوالدین ، نقش آموزش وپرورش، نیازهای اجتماعی نوجوانان وجوانان استفاده کردم .

دراین کتاب مسأله ی بلوغ ومطالب پیرامون آن مورد بررسی قرارگرفته وانواع خانواده ها

وچگونگی رفتاروبرخورد با نوجوان مورد بررسی قرارگرفته است .

سه- روان شناسی نوجوان ( دکترعلی اکبرشعاری نژاد)

این کتاب شامل 8 فصل می باشد ودرآن به مسأله ی بلوغ ونوجوانی بطورمفصّل پرداخته شده. درفصل 2 روان شناسی بلوغ ونوجوانی ، فصل 4 نوجوانی ، فصل 6 رشد وتکامل عاطفی واجتماعی نوجوان ، فصل 7 مسائل نوجوانان ودرفصل 8 بزهکاری نوجوانان بررسی شده است. من ازاین کتاب بهره ی زیادی بردم وبیشترین مطالب را تقریباً ازاین کتاب استفاده کردم ، کتاب جامع وکاملی درزمینه ی روان شناسی نوجوان می باشد.

چهار- مشکلات نوجوانی وجوانی ( ابوالقاسم اکبری)

این کتاب شامل 2 فصل می باشد که به مسائل نوجوانی وجوانی پرداخته ودرآن بیشترمشکلات نوجوان بررسی شده مانند دروغگویی ، دزدی و... که من درتحقیق خود دربخش مشکلات نوجوان ازاین کتاب استفاده ی زیادی کرده ام .

این کتاب علاوه بر تشریح مشکلات دوره ی نوجوانی به راه های درمان مشکل هم پرداخته است .

پنج- زنان توانمند( لوئیزال هی ، مینا اعظامی)

این کتاب شامل 11فصل می باشد ونویسنده ی آن خانمی خارجی است که به بیان دیدگاه خود درمورد زنان توانمند پرداخته است . من درقسمت تربیت عاطفی نوجوان ازاین کتاب استفاده

کردم ، این کتاب روشهای توتنمند کردن زنان را بیان کرده ودرکل کتاب جالبی است.

امّا من دراین تحقیق بطورجامع به مسأله ی تربیت ونقش مادردرتربیت نوجوان ، دوران بلوغ ونوجوانی ومشکلات این دوران وراه های درمان آن پرداخته ام.

4- فرضیه ها یا سؤالات اصلی وفرعی :

1- نقش مادردرتربیت فرزند ازدیدگاه قرآن را بیان کنید؟

2- نقش مادردرتربیت فرزند ازدیدگاه سنّت چیست؟

3- معنای تربیت چیست؟

4- تربیت ازچه زمانی آغازمی شود؟

5- خانواده چه تأثیری درتربیت فرزند می تواند داشته باشد؟

6- نقش مادردرتربیت فرزند ازدیدگاه علم را بیان کنید؟

7- سن نوجوانی ازچه زمانی شروع می شود؟

5- روش تحقیق:

روش تحقیق کتابخانه ای ا ست که ابتدا با طرح سؤالاتی درمورد موضوع موضوع را برای خود بازکرده وبعد به دنبال منبع ازکتابخانه های آستان قدس، مکتب زهرای اطهر(سلام الله علیها) و... همچنین ازcd الهادی برای کتاب شناسی استفاده شد وبعد به مطالعه ی کتابها پرداختم وسپس فیش نویسی صورت گرفت.


اعتماد شما سرمایه ما

معرفی و دانلود فایل کامل دانلود پاورپوینت ریاضیات پایه و مقدمات آمار

چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 08:35
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
دسته بندی ریاضی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 9468 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 167
دانلود پاورپوینت ریاضیات پایه و مقدمات آمار

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

فهرست

فصل اول:نظریه مجموعه ها
فصل دوم:دستگاه های مختصات
فصل سوم:رابطه و تابع
فصل چهارم:حد و پیوستگی
اهداف
•تقویت تفکر ریاضی
•توانایی حل مسئله
•ادراک مسائل آماری
167 اسلاید فایل پاورپوینت

اعتماد شما سرمایه ما

معرفی و دانلود فایل کامل دانلود پاورپوینت زخم پپتیک peptic ulcer

چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 08:35
زخم پپتیک peptic ulcer
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 11396 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
دانلود پاورپوینت زخم پپتیک peptic ulcer

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

حفره(مری،دئودنوم،پیلور) UGI زخم مخاطی وعمیق

.درصورت پیشرفت درلایه عضلانی گشترش و به پریتوئن میرسد

شیوع اولسردوازدهه 4برابراولسرمعده

در افراد40-60سال شایع

شیوع درمردان بیشتراززنان

درکودکان وحتی شیرخواران هم مشاهده شده است.

علل:

عفونت ناشی ازباکتری گرم منفی هلیکوباکترپیلوری
استرس(stress ulcer)، ژنتیک(شانس خانوادگی3برابر)
گروه خون D.U o Group
ارتباط باغذا(شیر،موادکافئین دار، شاید ترشح اسید معده)
سایر عوامل:مصرف طولانی مدت NSAID،الکل وسیگار
qG.U A Group یاسایرگروهها بجزO
16 اسلاید فایل پاورپوینت

اعتماد شما سرمایه ما
برچسب‌ها: زخم پپتیک، peptic ulcer

معرفی و دانلود فایل کامل نقش Routerدر مسیریابی

چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 08:35
اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب راجع به روترها را بگوئیم باید به این نکته اشاره کنیم که روترها کامپیوترهای خاصی هستند که پیام های اطلاعاتی کاربران را با استفاده از هزاران مسیر موجود به مقاصد مورد نظر هدایت می نمایند
دسته بندی برنامه نویسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 208 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50
نقش Routerدر مسیریابی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

فهرست مطالب

صفحه

چکیده ......................................................................... 4

مقدمه ......................................................................... 5

تاریخچه ...................................................................... 6

1 فصل اول .................................................................. 8

1-1 مسیر یابی و اینترنت ................................................. 8

1-2 غناصر اصلی در یک روتر ........................................ 9

1-2-1 اینترفیس ............................................................. 9

1-2-2 پردازنده ............................................................ 11

1-3 وظائف مسیر یابها ................................................... 12

1-3-1 استفاده از روتر برای ارتباط به اینترنت ................... 13

1-3-2 استفاده از روتر در یک شبکه lan .............................. 14

2 فصل دوم .................................................................. 16

2-1 آشنائی با سخت افزار مسیر یابها .................................... 16

2-2 سخت افزار خارجی مسیر یاب ....................................... 17

2-2-1 بدنه ...................................................................... .17

2-2-2 مؤلفه هائی که در پشت بدنه مسیریاب تعبیه شده اند ........... 19

2-2-3 پورت کنسول ......................................................... 20

2-2-4 پورت های توسعه wan ............................................ 21

2-2-5 flash memory ..................................................... 21

2-3 سخت افزار داخلی ...................................................... 22

2-4 سخت افزار خاص و ویژه هر سری ............................... 24

2-4-1 سری 800 ........................................................... 25

2-4-2 مسیر یابهای سری 1600 ........................................ 25

2-4-3 مسیر یابهای سری 2500 ......................................... 26

2-4-4 مسیر یابهای سری enter price ............................... 27

فصل 3 ........................................................................ 28

3-1 آشنائی با سیستم عامل مسیر یاب .................................. 28

3-2 تهیه نسخه های ارتقاء Ios .......................................... 30

3-3 معماری حافظه مسیر یابها ............................................ 31

3-3-1 مسیر یابهای RFF .................................................. 32

3-3-2 مسیر یابهای RFR ................................................... 34

3-4 ارتقاء سیستم عامل IOS .............................................. 37

3-4-1 ارتقاء سیستمهای عامل IOS در مسیر یابهای RFF ......... 37

3-4-2 ارتقاء سیستمهای عامل IOS در مسیر یابهای RFR ......... 37

3-5 آشنائی با مدها و فرمانها ............................................... .39

فصل 4 ........................................................................... 41

4-1 فراگیری واسط کاربری در سیستم عامل IOS .................... 41

4-2 پیام های سیستم عامل IOS در هنگام راه اندازی مسیر یاب ... 44

3-4 مسیریابها و لایه شبکه................................................... 45

4-4 protocol routing.................................................... 47

4-5 بسته بندی داده ها.......................................................... 48

4-6 روش های مسیر یابی..................................................... 49

4-7 جداول مسیریابی........................................................... 50

کلید واژگان......................................................................... 53

منلبع................................................................................ 57

چکیده

اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب راجع به روترها را بگوئیم باید به این نکته اشاره کنیم که روترها کامپیوترهای خاصی هستند که پیام های اطلاعاتی کاربران را با استفاده از هزاران مسیر موجود به مقاصد مورد نظر هدایت می نمایند.

استفاده از روترها در شبکه به امری متداول تبدیل شده است . یکی از دلایل مهم گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه دیگر (اینترنت و یا سایر سایت ها ی از راه دور) در عصر حاضر است . نام در نظر گرفته شده برای روترها ، متناسب با کاری است که آنان انجام می دهند : " ارسال داده از یک شبکه به شبکه ای دیگر " . مثلا" در صورتی که یک شرکت دارای شعبه ای در تهران و یک دفتر دیگر در اهواز باشد ، به منظور اتصال آنان به یکدیگر می توان از یک خط leased ( اختصاصی ) که به هر یک از روترهای موجود در دفاتر متصل می گردد ، استفاده نمود . بدین ترتیب ، هر گونه ترافیکی که لازم است از یک سایت به سایت دیگر انجام شود از طریق روتر محقق شده و تمامی ترافیک های غیرضروری دیگر فیلتر و در پهنای باند و هزینه های مربوطه ، صرفه جوئی می گردد .

مقدمه

امروزه دنیا به نیروی متخصص و زبده در زمینه‌ی فناوری اطلاعات نیاز مبرم دارد واین نیاز در هیچ زمینه‌ای به اندازه‌ی تخصص در تکنولوژی شبکه و مسیریابی، بطور جدی احساس نمی‌شود.

مسیریابی و هدایت اطلاعات همان عاملی است که جهان را به یک گردهمائی مردمی و دهکده کوچک تبد یل کرده است.

همیشه تکنولوژی مسیریابی با پیچیدگی‌ها و مشکلات خاص خود مواجه بوده و هست . ابزارهای مسیریابی نسبتاً گران هستند و حیات بسیاری از شرکت ها و سازمانها (بالاخص مؤسسات تجاری) به این ابزارها و ابسته‌اند، به همین دلیل اغلب شرکت‌ها و سازمان‌ها ترجیح می‌دهند مهندسین مجرب و متخصص را به خدمت بگیرند تا اولاً زمان و هزینه‌ی زیادی صرف کسب تجربه‌ی این افراد نشود؛ ثالثاً تحویل دادن یک مسیریاب مثلاً پنجاه هزار دلاری به یک فرد زبده و مجرب مخاطره‌ی کمتری دارد.

لذا این مطالب به درد افرادی می‌خورند که تصمیم دارند معلومات تخصص خود را گسترش بدهند و به یک حرفه‌ای تبدیل شوند.

تاریخچه

در دهه‌ی شصت و هفتاد فقدان ابزارهای مسیریابی هوشمند مشکل حادی نبود زیرا شبکه‌هائی که نیاز به ارتباط با یکدیگر داشتند می‌توانستند از تکنولوژی سوئیچ بسته (هر چند با سرعت و کارائی ناچیز) استفاده کنند. در آن زمان کامپیوترهای شخصی وجود نداشت.

پس از آنکه PC بعنوان یک کامپیوتر کوچک، کامل و همه‌ی منظوره در محیط‌های کاری (و حتی منزل افراد) پذیرفته شد و جا افتاد، متخصصین این رشته با مسائل جدیدی مواجه شدند.

PC یک کامپیوتر مستقل محسوب می‌شود و همانند یک کامپیوتر Mainframe به اتصال مستقیم با کانال اصلی شبکه احتیاج دارد. بعنوان مثال اگر تکنولوژی برقراری ارتباط بین کامپیوتر مبتنی بر «توپولوژی حلقه» (Ring) باشد، اتصال 60 کامپیوتر PC (و آن هم با پهنای باند 4Mbps) کارائی شبکه را بسیار کم خواهد کرد.

پس از ظهور PC و استقبال چشمگیر از این پدیده که نتیجه‌ی مستقیم قیمت ارزان و قابلیت بالای آن بود، متخصصین شبکه و صاحبان صنایع به ساخت مسیریاب برای اتصال شبکه‌های کوچک و محلی ترغیب شدند. بدین ترتیب می‌شد تا شبکه‌های محلی کوچک و با راندمان بالا طراحی و پیاده کرد و ارتباط مابین آنها را از طریق مسیریاب برقرار نمود.

با استفاده از یک مسیریاب دیگر لازم نبود که همه‌ی ماشین‌های شبکه از سخت‌افزار، نرم‌افزار و پروتکل ارتباطی یکسان استفاده کنند و بدین ترتیب انعطاف لازم در توسعه‌ی انواع سخت افزار و نرم افزار‌های شبکه پدید آمد .

شبکه‌های کوچک محلی، کارآمدتر و قابل مدیریت هستند؛ پس می‌شود یک شبکه‌ی بزرگ را به چند شبکه‌ی کوچک شکست و با استفاده از مسیریاب ارتباط آنها را برقرار ساخت.

شاید بتوان بنیانگزاران تکنولوژی مسیریابی را Lerner و Bosack دانست. این دو نفر بدون حمایت مالی و با سرمایه‌گذاری شخصی، تحقق و توسعه‌ی تکنولوژی مسیریاب را آغاز کردند. پس از دو سال کار آنها به نتیجه رسید و اولین مسیریاب را عرضه کرده و آن را در دانشگاه استنفورد بکار گرفتند.

شرکت سیسکو اولین مسیریاب خود را در اکتبر سال 1984 به بازار عرضه کرد.

فصل 1

1-1 مسیریابی و اینترنت

در بدو دهه‌‌ی هشتاد که سیل کامپیوترهای شخصی به سمت فروشگاه‌ها روانه شد شبکه‌های کوچک (Bulletin Board Service) BBS در پهنه‌ی کشورها سربرآوردند. از طریق سرویس دهنده‌های BBS که بطور معمول در محیط‌های دانشگاهی بزرگ قرار داشتند (چون قادر به تهیه‌ی مدیریت تکنولوژی لازم بودند)، کاربران می‌توانستند از درون منزل خود شماره‌گیری کرده و (از طریق خط تلفن) به این شبکه‌ها وارد شوند.

جمیع کاربران BBS می‌توانستند ازطریق شماره‌گیری به یک ماشین مشخص در شبکه BBS متصل شده و به اطلاعات، اخبار، خدمات گفتگو و گپ زنی (chat) ، خدمات پیام رسانی (سرویس e-mail قدیم) دسترسی داشته باشند. این اجتماع کوچک از کاربرانی که از طریق مودم به یک BBS بزرگ متصل می‌شدند، حلقه‌های کوچکی از شبکه اینترنت فعلی را تشکیل دادند.

بزرگترین عیب BBS در فقدان ارتباط بین آنها بود یعنی کاربران یک BBS فقط می‌توانستند از خدمات شبکه‌ی خود استفاده کنند و امکان ارتباط بین BBS های مختلف وجود نداشت. بیش از پنج سال کاربران نقاط مختلف دنیا بدون آنکه چیزی از تکنولوژی BBS بدانند با وصل به BBS دانشگاه محل خود با غریبه‌هائی که شاید در کشور دیگری بودند گفتگو می‌کردند. سرانجام پس از آنکه محصولات مسیریابی به بازار و دانشگاه‌ها عرضه شد، BBSهای مجزا شروع به اتصال و ارتباط با یکدیگر کردند. بدین ترتیب یک کاربر نه تنها می‌توانست به BBS دانشگاه خود متصل شده و اطلاعاتی را از این دانشگاه دریافت کند بلکه می‌توانست به اطلاعات دانشگاههای دیگر نیز دسترسی داشته باشد.

1- 2 عناصر اصلی در یک روتر سیسکو

1-2-1 اینترفیس ( Interfaces ) .با استفاده از اینترفیس ها ، امکان استفاده از روتر فراهم می گردد . اینترفیس ها شامل پورت های سریال و اترنت مختلفی می باشند که از آنان به منظور اتصال روتر به شبکه LAN استفاده می گردد .هر روتر با توجه به پتانسیل های ارائه شده ، دارای اینترفیس های متعددی است . برای هر یک از اینترفیس های روتر از یک نام خاص استفاده می شود . جدول زیر برخی از اسامی متداول را نشان می دهد .


اعتماد شما سرمایه ما

معرفی و دانلود فایل کامل مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت 08:34
امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال­های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره­گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت­ها و جوامع به­طور گسترده­ای برای تربیت­ و آماده­سازی قهرمانان سرمایه­گذاری کنند
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 1041 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100
مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

عنوان صفحه


فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 2

بیان مسئله.............................................................................................................................. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 6

اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8

فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 8

محدودیت­های تحقیق............................................................................................................. 9

واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 12

تعریف توجّه.......................................................................................................................... 12

تاریخچۀ توجّه........................................................................................................................ 13

نظریه­های توجّه...................................................................................................................... 14

کانون توجّه............................................................................................................................ 19

شیوه­های توجّه........................................................................................................................ 19

ویژگی­های توجّه.................................................................................................................... 2عنوان صفحه


هوشیاری و توجّه.................................................................................................................... 21

توجّه­ انتخابی.......................................................................................................................... 22

توجّه و سطح مهارت............................................................................................................... 22

رابطه توجّه و سطح مهارت...................................................................................................... 22

رابطۀ توجه و اجرا.................................................................................................................. 23

دستورالعمل­های آموزشی و توجّه............................................................................................. 24

تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25

چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................ 26

انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................... 26

موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن............................................................................. 29

نظریه­های تصویرسازی ذهنی................................................................................................... 31

شیوه­های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی....................................................................... 38

کاربردهای تصویرسازی ذهنی.................................................................................................. 39

افزایش مهارت­های روان­شناختی.............................................................................................. 39

تحقیقات مربوط به توجّه......................................................................................................... 41

تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی..................................................................................

عنوان صفحه


تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 62

نتیجه­گیری.............................................................................................................................. 64

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................... 67

روش تحقیق.......................................................................................................................... 67

جامعه و نمونۀ آماری............................................................................................................... 67

متغیّرهای تحقیق..................................................................................................................... 67

ابزار اندازه­گیری و روش جمع­آوری اطلاعات............................................................................ 68

روش اجرای تحقیق................................................................................................................ 72

روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................... 75

عنوان صفحه


تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­های تحقیق فصل چهارم:

مقدمه..................................................................................................................................... 77

توصیف داده­ها........................................................................................................................ 78

آزمون فرضیۀهای آماری.......................................................................................................... 80

فرضیۀ اول............................................................................................................................. 80

فرضیۀ دوم............................................................................................................................. 81

فرضیۀ سوم............................................................................................................................ 82

فرضیۀ چهارم......................................................................................................................... 83

فرضیۀ پنجم........................................................................................................................... 84

فرضیۀ ششم........................................................................................................................... 85

فصل پنچم: بحث ونتیجه­گیری

مقدمه..................................................................................................................................... 87

نتایج تحقیق............................................................................................................................ 87

بحث ونتیجه­گیری داده­های تحقیق............................................................................................ 88

پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................ 91

پیشنهادات آموزشی.................................................................................................................

فهرست جداول صفحه


جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­گانه پژوهش............................................................ 73

جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق............................................................................. 74

جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی......................................................... 78

جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­آزمون و پس­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 81

جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش­آزمون از پس­آزمون گروه­های سه­گانه........................................... 82

جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 83

جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در

مرحلۀ یادداری....................................................................................................................... 84

جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­گانه..................................... 8

فهرست نمودارها صفحه


نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه............................................... 79

نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R آزمودنی­ها در گروه­های سه­گانه.............................. 79

نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 80

نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 81

نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ

فراگیری................................................................................................................................. 82

نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ

یادداری................................................................................................................................. 83

نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی.. 84

نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی 8

فهرست شکل­ها صفحه


شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک­کانالی.. 16

شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و

همکاران 1984..................................................................................................................... 18

شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط................................................................ 69

شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها................................................................. 69

شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده......................................................................... 70

شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) ............................................................. 70

شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن............................................................................. 71

شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­افزا..................................................... 71

شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­سنج..................................................................................... 72

مقدمه

امروزه ورزش بخشی از زندگی مردم است. رقابت شدید برای بالارفتن از سکوهای افتخار و کسب مدال­های رنگارنگ مسابقات جهانی و المپیک و بهره­گیری از اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این افتخارات موجب شده است که دولت­ها و جوامع به­طور گسترده­ای برای تربیت­ و آماده­سازی قهرمانان سرمایه­گذاری کنند. همراه با افزایش توجّه به ورزش قهرمانی، علوم ورزشی نیز به­کمک ورزشکاران آمده تا راه­های بهبود اجرا و ربودن گوی سبقت از دیگران را برای آن­ها هموارتر کند. یکی از زمینه­های علوم ورزشی که در سال­های اخیر موجب ارتقای کیفیّت اجرای ورزشکاران و ثبت رکوردهای بهتر و برتری آن­ها در رقابت­های ورزشی شده است، علم روان­شناسی[1] است. روان­شناسی ورزش از یافته­های روان­شناسی برای مطالعۀ رفتار حرکتی استفاده می­کند و به یادگیری و اجرای حرکتی و اجرا توجّه دارد و عوامل روان­شناختی مؤثر بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی را بررسی می­کند (عبدلی، 1384). به­عبارت دیگر روان­شناسی ­ورزش یعنی به­کار بردن نظریه­های روان­شناسی در زمینه­های مختلف ورزش مانند مربی­گری و آموزش، تا از تکنیک­های ارزیابی روان­شناسی و راهبردهای مداخله­ای برای کمک به افراد جهت نیل به اجرای برتر استفاده کند و به دلیل این­که با تجزیه و تحلیل رفتار انسان در رشته­های مختلف ورزشی در ارتباط است، بر جنبه­های ذهنی اجرا متمرکز می­شود. برنامۀ تمرین مهارت­های روانی متوجّه همین هدف است. یادگیری کنترل انرژی روانی، تنظیم فشارهای روانی، مهارت­های توجّه[2] و تدوین اهداف واقعی و در عین ­حال رقابتی، نه­تنها در ورزش، بلکه در هر کوششی که برای رسیدن به موفقیّت صورت می­گیرد، از مهارت­های مفید به­شمار می­روند (عبدلی، 1384). امروزه در سطح بالای رقابتی، به­دلیل برابر بودن سطح مهارت ورزشکاران، در نتیجه ورزشکاران به چیزی فراتر از تمرینات فشرده و تلاش­های مستمر نیاز دارند که یکی­از آن­ها آمادگی روانی می­باشد. مربیان در تمام سطوح از مهارت­های روان­شناختی، مانند کنترل هیجان، تصویرسازی ذهنی[3]، هدف­چینی، بازداری تفّکر، توجّه و تمرکز و افزایش اعتماد به­نفس کمک می­گیرند تا ورزشکاران را در اجرای بهتر یاری دهند.

یکی از مهارت­های روان­شناختی برای اجرای موفقیّت­آمیز مهارت­ها، توجّه و تمرکز می­باشد. به گفتۀ جیمز[4] (1890) توجّه عبارتست ­از تسخیر ذهن به شکل واضح و روشن، به­طوری­که فرد به ­منظور ­سروکار داشتن به بعضی از چیزها، بتواند از بعضی چیزهای دیگر چشم‌پوشی نماید (سیّاح، باغبانیان، عرب عامری، 1384). تمرکز نیز عبارت از توانایی حفظ توجّه، روی محرّک انتخاب شده برای مدّت معیّن می­باشد (خبیری، 1385). موقعی­که توجّه ورزشکار به فرآیند اجرای مهارت معطوف شود، توجّه او به محرّک­های نامربوط مهار شده و می­تواند بهترین اجرا را به نمایش بگذارد. تری اورلیک[5] (1987) معتقد است که ورزشکاران باید ”طرح‌های تمرکز[6] “ را برای مسابقه توسعه دهند. ورزشکاران باید نیازهای خاصّ ورزش خود را برای توسعة طرح‌های تمرکز مسابقه ارزیابی نمایند. این طرح‌ها باید در زمان‌های مختلف در طول مسابقه متمرکز شود. با تمرین طرح‌های تمرکز با استفادة مکرّر از تصویرسازی، ورزشکاران این طرح‌ها را با موفقیّت بیشتری اجرا خواهند کرد (جنیفر و کومینگ، 2002).

از دیگر مهارت­های روان­شناختی که توسط بسیاری از قهرمانان المپیک و جهانی مورد استفاده قرار می­گیرد، تمرین ذهنی است. تمرین ذهنی به­کار گرفتن تصویرسازی، برای بهبود اجرا ورزشکار می­باشد که این نوع تمرین، در ذهن ورزشکار انجام می­گیرد. توانایی تصویرسازی ذهنی یکی از ظرفیت­های انسانی است که با تمرین آموخته می­شود و به عنوان یک مهارت، تأثیر خود را در اجرا ورزشکار به­جا می­گذارد. تصویرسازی در کمک به کانونی­کردن توجّه ورزشکاران به جنبه‌های خاصّی از مسابقه بعدی فرد بسیار مفید است.

مطالعۀ آثار حیات، نیز مؤید این مطلب است که حرکت روح و روان، مستقل از جسم و جان نیست و ورزشکاران نیز در انجام تمرینات ورزشی خود بایستی تمرینات ذهنی را در زمان و مکان مناسب انجام دهند. به­گفتۀ مالتز، تأثیر تمرینات ذهنی به موازات تمرینات جسمی می­باشد (خبیری، 1372). هم­چنین افـلاطـون معتقد است: ” تصوّر یک عمل، مقدّم بر خود آن عمل است“. در ورزش تجسّم پیروزی یا انجام یک مهارت ورزشی همیشه در ذهن ورزشکار بوده است (سهرابی، 1383). روان­شناسان ورزش ادّعا می‌کنند که تصویرسازی ذهنی مهارت ورزشی، تمرکز و تحمّل ورزشکار را به سرعت افزایش خواهد داد. هم­چنین تجسّم، نه­تنها اجرای ورزشی را بهبود خواهد بخشید، بلکه انگیزش و لذّت کلّی از ورزش را هم افزایش خواهد داد (اورلیک و پارتینگتون، 1988).

بیان مسئله:

یکی از عوامل اثرگذار بر یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی، توجّه است. در ورزش اساساً دو نوع کانون توجّه[7] شناسایی شده که برای اجرا حائز اهمّیت است، توجّه از نظر وسعت که به توجّه باریک و پهن تقسیم می­شود و توجّه از نظر جهت که به توجّه درونی و بیرونی[8] قابل طبقه­بندی می­باشد. توجّه درونی، وقتی است که اجراکننده به احساسات، تفکّرات و یا اندام­های خود برای اجرا توجّه نماید. درحالی­که در توجّه بیرونی، اجراکننده روی علائم محیطی، بازی و راهبردهای حریف و یا اثرات اجرایش بر محیط توجّه می­نماید. کانون توجّه اجراکننده نقش مهمّی در یادگیری و اجرای مهارت­های حرکتی دارد (سینگر[9]، 1988، 1985؛ سینگر، لیدر و کاراف[10]، 1993؛ وولف و پرینز[11]، 2000). به­طوری­که ارائه دستورالعمل­ها و بازخوردهایی که توجّه اجراکننده را به آثاری­که حرکاتش بر محیط دارد (اتّخاذ کانون بیرونی) معطوف می­کند، نسبت به زمانی­که دستورالعمل­های کانون درونی داده می­شود یا زمانی­که هیچ دستورالعمل کانونی خاصی داده نمی­شود منجر به یادگیری و اجرای مؤثّرتر می­گردد. تحقیقات نشان داده­اند ارائه آموزش­هایی به فراگیران به­طوری­که آن­ها توجّه خود را به نتیجه و اثر حرکت (توجّه بیرونی) و نه بر حرکات خود (توجّه درونی) معطوف کنند، می­توانند دقّت شوت­های گلف (وولف، لاترباخ و تول[12]، 1999)، ضربه تنیس (وولف، مک­نوین[13]، فوچ، رانیز و تول[14]، 2000)، سرویس والیبال (وولف، مک­نوین، 2000)، پرتاب توپ در فوتبال (وولف و همکاران، 2003) و پرتاب آزاد در بسکتبال (ال ابود[15] و همکاران، 2002) را بهبود بخشند. در تحقیق اخیری که امانوئل[16] و همکاران (2008) روی تکلیف پرتاب دارت انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کانون توجّه بیرونی بسیار مؤثّرتر از کانون توجّه درونی می­باشد. از طرفی روان­شناسان کاربردی ورزش و تمرین استفاده از مهارت­های روان­شناختی را برای بهبود اجرا مورد تأیید قرار داده­اند (اورلیک، 1990). علاوه بر توجّه و تمرکز که به­عنوان مهم­ترین عوامل موفقیّت ورزشکاران به­شمار می­روند، یکی از مهارت­هایی که توجّه قابل ملاحظه­ای را به خود جلب کرده­ است تصویرسازی ذهنی است، که از این مهارت برای تقویت اثرات سودمند توجّه و تمرکز ورزشکار به علائم مربوط، استفاده می­گردد. تصویرسازی ذهنی یک فعالیّت روان­شناختی است که خصوصیّات جسمانی یک شیء، فرد یا مکان غایب را احضار می­نماید (دنیس[17]، 1985). درخصوص سودمندی تصویرسازی ذهنی اتّفاق نظر زیادی وجود دارد. ولی آن­چه مورد تردید بوده است میزان سودمندی و نیز شیوۀ استفاده از آن می‌باشد. لذا از تصویرسازی ذهنی به­عنوان یک فرآیند کاملاً شناختی یاد می‌شود (ولف­ و همکاران، 1989). در دهه قبل، محققین استفاده از تصویرسازی را توسط ورزشکاران با فرض این­که درک بهتری از کاربرد تصویرسازی دارند مورد بررسی قرار داده­اند که منجر به روش­های مداخله­ای مؤثّرتر گردیده است (بار و هال[18] 1992؛ راجرز[19] و بار،1990؛ سالمون[20] و همکاران، 1994؛ وایت و هاردی[21]، 1998). مانروئه و همکاران (2000) پیشنهاد کرده­اند که انجام تحقیقات گسترده روی استفاده از تصویرسازی می­تواند حول چند پرسش سازمان­دهی شود: 1) کجا ورزشکاران از تصویرسازی استفاده کنند (یعنی محل تصویرسازی). 2) چه­موقع از تصویرسازی استفاده نمایند (یعنی چارچوب زمانی). 3) چه چیزی آن­ها تصویرسازی نمایند (یعنی محتوای تصویرسازی). 4) چرا از تصویرسازی استفاده نمایند (یعنی کارکرد تصویرسازی) (جنیفر و کومینگ، 2002). در مورد محتوای تصویرسازی رویکردهای مختلفی وجود دارد، که یکی از این رویکردها، روی کیفیّت اطلاعات حسی در طول تصویرسازی تمرکز کرده است. در همین ارتباط کالیاری پدی (2008) روی نقش تمرین ذهنی در افزایش فراگیری مهارت فورهند تنیس تحقیقی انجام داد، و به این نتیجه رسید که تصویرسازی، روی توجّه به مسیر حرکت راکت، مخصوصاً برای افراد مبتدی، مؤثّرتر از تصویرسازی روی توجّه به مسیر حرکت توپ می­باشد. حال با توجّه به اثرات سودمند نوع کانون توجّه بر اجرا و یادگیری که در اکثر تحقیقات به اثبات رسیده است، هم­چنین مشابه بودن کارکرد تمرین ذهنی و جسمانی این سؤال به ذهن می­رسد که آیا تصویرسازی کانون توجّه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف شناختی (ردیابی) مؤثّر است؟ یا به­عبارتی چه تفاوتی بین توجّه فرد تصویرساز به هدف (محرّک نوری) و حرکت دست در اجرا و یادگیری تکلیف ردیابی وجود دارد؟

ضرورت و اهمیّت اجرای تحقیق

علم تمرین و آماده­سازی ورزشکاران از علوم متنوع و مختلفی بهره می­گیرد و مربی­گری بر اساس اصول علمی در چند سال گذشته مقبولیّت فزآینده­ای را کسب کرده است. کاربرد اصول و یافته­های روان­شناسی برای بهبود و توسعۀ اجرای مهارت­های ورزشی مورد تأکید بسیار زیادی قرار گرفته است (سهرابی، 1383). پژوهش حاضر که به مقایسۀ اثر تصویرسازی کانون توجّه بیرونی و درونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی می­پردازد، از لحاظ علمی و کاربردی حائز اهمّیت می­باشد، و با توجّه به این­که هم توجّه و هم تصویرسازی ذهنی به­عنوان دو عامل مهم در بهبود اجرا و یادگیری محسوب می­شوند، و هم­چنین به­دلیل این­که، تمرینات ذهنی دارای ویژگی­های بارزی از جمله، بی­خطر بودن، بی­هزینه بودن، عدم نیاز به تجهیزات و مربی، عدم بروز خستگی و غیره دارد، بنابراین با توصیه به ورزشکاران به استفاده از تمرینات ذهنی، می­توان در هزینه­ها، تسهیلات، نیروی انسانی و غیره صرفه­جویی نمود. در نتیجه، این شیوه تمرینی جهت یادگیری سریع مهارت­های جدید، افزایش اعتماد به­نفس و کنترل اضطراب و استرس بسیار اهمّیت دارد.

محقّق در این پژوهش در نظر دارد که اثر تمرین ذهنی و کانون توجّه را تواماً بر روی اجرای یک تکلیف ردیابی در دانشجویان دختر رشتۀ تربیت بدنی بررسی کرده و این مسئله را به اثبات برساند که اگر توجّه بیرونی مؤثرتر و کاراتر از توجّه درونی است، آیا اگر تصویرسازی ذهنی کانون توجّه توسط آزمودنی­ها اجرا شود، باز هم این برتری به اثبات خواهد رسید و آیا موجب بهبود اجرا و اجرای یادگیرنده­ها خواهد شد. لذا ضرورت انجام تحقیق حاضر در راستای تحقیقات ناکافی که در این زمینه، صورت گرفته، می­باشد و از این جهت بررسی آن احساس می شود، زیرا این امر دارای کاربرد­های آموزشی مفیدی بوده و نتایج این تحقیق برای مربیان و ورزشکاران به­ویژه ورزشکاران رشته­های حرکتی ظریف از جمله تیراندازی، تنیس روی میز، دارت و غیره بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود و این افراد می­توانند اثرات مضاعف آن­را بر اجرا و یادگیری مهارت­های ورزشی مشاهده نمایند. هم­چنین با توجّه به این­که تمامی تحقیقاتی که در داخل و خارج کشور صورت گرفته، اکثراً به­طور جداگانه تصویرسازی و کانون توجّه درونی و بیرونی را مورد تحقیق و بررسی قرار داده­اند، لذا بررسی پژوهش حاضر از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده، تا بتوان نتایج آن­را در نهایت به شرایط واقعی و میدانی نیز تعمیم داد. بنابراین یکی از مهم­ترین ویژگی این پژوهش، نو و بدیع بودن آن می­باشد. به­طور کلّی، به­دلیل اهمّیت و نقش بسیار مهم تصویرسازی و کانون توجّه بر بهبود اجرا و یادگیری ورزشکاران و هم­چنین به­دلیل کمبود مطالعات صورت گرفته در این زمینه، محقق را بر آن داشت تا به بررسی این پژوهش بپردازد.

اهداف تحقیق

الف) هدف کلّی:‌

 • هدف کلّی تحقیق حاضر، مقایسۀ اثر تصویرسازی کانون توجّه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی می­باشد.

ب) اهداف اختصاصی:

 • تعیین تأثیر تصویرسازی توجّه درونی بر اجرای تکلیف ردیابی
 • تعیین تأثیر تصویرسازی توجّه درونی بر یادگیری تکلیف ردیابی
 • تعیین تأثیر تصویرسازی توجّه بیرونی بر اجرای تکلیف ردیابی
 • تعیین تأثیر تصویرسازی توجّه بیرونی بر یادگیری تکلیف ردیابی
 • مقایسۀ عملکرد گروه­ها در اجرای تکلیف ردیابی
 • مقایسۀ یادداری گروه­ها در تکلیف ردیابی

فرضیه‌های تحقیق

 1. تصویرسازی توجّه درونی بر اجرای تکلیف ردیابی تأثیر دارد.
 2. تصویرسازی توجّه درونی بر یادگیری تکلیف ردیابی تأثیر دارد.
 3. تصویرسازی توجّه بیرونی بر اجرای تکلیف ردیابی تأثیر دارد.
 4. تصویرسازی توجّه بیرونی بر یادگیری تکلیف ردیابی تأثیر دارد.
 5. بین عملکرد گروه­ها در تکلیف ردیابی تفاوت وجود دارد.
 6. بین یادداری گروه­ها در تکلیف ردیابی تفاوت وجود دارد.

محدودیت‌های تحقیق

محدودیت‌های قابل کنترل

 1. انتخاب دانشجوی دختر تربیت بدنی در دامنه سنی 25-18 سال
 2. انتخاب افراد راست دست به­عنوان آزمودنی
 3. انتخاب یک تکلیف ردیابی که ماهیّت آن، کوتاه زمان است.
 4. اختصاص تنها یک کوشش 120 ثانیه­ای به­منظور آشنایی با نحوۀ اجرای تکلیف مورد­نظر برای کلیۀ آزمودنی­ها

محدودیت‌های غیر قابل کنترل

 1. عدم آگاهی محقق از میزان علاقه شرکت­کنندگان برای شرکت در آزمون
 2. عدم اطمینان محقّق از این­که شرکت­کنندگان در شرایط بدون دستورالعمل توجّه، به چیز دیگری توجّه داشتند یا خیر. البته کنترل لازم در حدّ توصیه­های مربوط انجام گرفت.
 3. عدم آگاهی محقق از الگوی تغذیه، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی و میزان هوش شرکت­کنندگان

تعاریف مفهومی و عملیاتی

 • تصویرسازی ذهنی: عبارتست ازتجربه هوشیار با استفاده از تمام حواس برای ایجاد یا بازآفرینی یک تجربه در ذهن“ (والی و گرینلیف[22] 1998). در این تحقیق تصویرسازی عبارت از تجسّم اجرای تکلیف ردیابی یک هدف نوری در ذهن، به مدت 120 ثانیه می­باشد.


اعتماد شما سرمایه ما
( تعداد کل: 9661 )
   1       2       3       4       5       ...       1933    >>